کله یو کار نه کیږي ،نو بیا ئې هیڅوک نشي کولی

Pashto Radio 28 views
انسان ډیر تکل کوي چې دخپلې خوښې کار ترسره کړي خو کله یو کار،چې ټاکل شوي وي ترسره نشي ،نو که بیا هرڅومره هڅه وشي ،هرڅومره میړنی شې ،بیا هغه کار نه کیږي ،نو که باؤر مو نه وي ،نو راشئ دلته ئې وګورئ

Add Comments