رئیس پیشین شرکت نفتی شِل: همانند یک کشور جهان سومی زندگی می‌کنیم...!

Dari Radio 6 views
رئیس پیشین شرکت نفتی شِل: شرایط بسیار سختی داریم و همانند یک کشور جهان سومی زندگی می‌کنیم...!

Add Comments